Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupu usług i produktów za pomocą serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://letsautomate.pl (dalej również jako “Serwis”), prowadzonego przez Let's automate sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252908405, REGON: 522066868, KRS: 0000972542, e-mail: hello@letsautomate.pl (zwany dalej “Usługodawcą”).

1.2. Szczególne uprawnienia przyznane konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a o których w niniejszym Regulaminie mowa w ust. 8, nie mają zastosowania do klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

1.3. Możliwość korzystania z Serwisu oraz oferowanego w jego ramach usług uzależniona jest od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, który posiada dostęp do Internetu oraz zainstalowaną, aktualną lub jedną z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, na systemach operacyjnych Windows 10, Windows 11, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a) Mozilla Firefox; b) Opera; c) Google Chrome;d) Microsoft Edge; e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0.

1.4. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2. DEFINICJE/SŁOWNICZEK

2.1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Cena – oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną w Sklepie w chwili składania Zamówienia;

2. Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Serwisu i zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

3. Produkt – oznacza łącznie wszystkie oferowane za pośrednictwem Serwisu produkty cyfrowe oraz usługi (w tym przede wszystkim usługa udostępniania Treści Cyfrowych).

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą o świadczenie usług w ramach Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Treści Cyfrowe – oznaczają wszystkie udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Serwisu: nagrania dźwiękowe, nagrania video, opisy, instrukcje lub wszelkie inne treści niematerialne, do których Klient otrzymuje dostęp po wykupieniu odpowiedniej usługi;

6. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.

7. Usługi – usługi, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1;

8. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży lub o świadczenie usług opisanych w tym Regulaminie, stanowiące ofertę zawarcia umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.


3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG


3.1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi elektroniczne:

1. Składanie Zamówień i umożliwienie Klientom zawierania z Usługodawcą umów o świadczenie usług, w tym umowy o udostępnienie Treści Cyfrowych;

2. Newsletter Usługodawcy;


3.2. Szczegółowy opis Produktów, w tym cena, treść/zawartość, okres dostępu itd. znajduje się w odpowiednich zakładkach Serwisu dotyczących poszczególnych Produktów.

3.3. Usługodawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Serwisu, w tym wprowadzać nowe Produkty, modyfikować ceny i części składowe Produktów, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, w tym akcje promocyjne z wykorzystaniem unikatowych kodów promocyjnych przeznaczonych dla konkretnych Klientów. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia, a wprowadzone przez Usługodawcę na późniejszym etapie zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Serwis letsautomate.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust 11.2 Regulaminu

4.2. W celu złożenia Zamówienia tj. zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, Klient w pierwszym kroku powinien wybrać Produkt i kliknąć znajdujący się przy nim przycisk „Dodaj do koszyka” w przypadku kupowania standardowego produktu lub "Kup w przedsprzedaży" w przypadku kupowania produktu dostępnego w przedsprzedaży. W jednej transakcji Klient może dodać do Koszyka tylko jeden Produkt.

4.3. W kolejnym kroku Klient zostaje przekierowany do koszyka, w którym powinien wybrać dopasowane do swoich potrzeb elementy finalnego Produktu, tworząc indywidualną wersję Produktu.

4.4. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe przejście wszystkich etapów koszyka oraz prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia zawierającego dane płatności. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

4.5. Klient przed złożeniem Zamówienia zostaje poinformowany o głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach lub ich braku, a także dostępnych formach płatności. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, co potwierdza poprzez zaznaczenia odpowiedniego okna.

4.6. Po wypełnieniu formularza Zamówienia oraz wyborze formy płatności, Klient klika przycisk “Płacę [kwota zamówienia]”, po czym Klient dokonuje płatności.

4.7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

4.8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu Usługi.

4.9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy bądź przez innego operatora płatności, przy czym w przypadku usługi dostępu do Treści Cyfrowych dostęp udzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności, chyba że strona z ofertą Produktu świadczy inaczej.

5. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

5.1. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

5.2. Usługodawca umożliwia opłacenie Zamówienia za pośrednictwem metod płatności dostępnych w easycart.

5.3. Po skompletowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu jego realizacji, w tym opłacenia, po kliknięciu w odpowiedni przycisk, Klient zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę easycart.

5.4. W celu skorzystania z wszystkich funkcji easycart, w tym nabywania Produktów od Usługodawcy za pośrednictwem easycart, Użytkownik musi zarejestrować się w easycart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem easycart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.

5.5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.

5.6. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną.

5.7. Rozpoczęcie wykonania Usługi następuje niezwłocznie po jej opłaceniu.

6. DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH

6.1. Usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu Treści Cyfrowych świadczona jest za pośrednictwem Serwisu przez określony w opisie Treści Cyfrowej okres czasu. Dostęp do Treści Cyfrowych możliwy jest 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 9.5 Regulaminu.

6.2. Dostęp do Treści Cyfrowych oferowany jest pojedynczo.

6.3. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z ust. 5 niniejszego Regulaminu tzn. od tego momentu rozpoczyna się bieg okresu, na który został wykupiony dostęp do Treści Cyfrowych.

6.4. Klient ma dostęp do wykupionych Treści Cyfrowych za pośrednictwem swojej skrzynki pocztowej, pod adresem e-mail podanym w procesie realizacji Zamówienia.

6.5. Usługodawca nie oferuje bezpłatnych usług obsługi powdrożeniowej, w szczególności aktualizacji Treści cyfrowych lub naprawy usterek będących wynikiem samodzielnej modyfikacji lub ingerencji przez Klienta we wdrażane rozwiązania technologiczne, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone w ofercie/opisie Treści cyfrowych. 

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: Let's automate sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252908405, REGON: 522066868, KRS: 0000972542, e-mail: hello@letsautomate.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

7.2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.2. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

10. dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie.

7.5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.

7.6. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §7 Regulaminu.

7.7 Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

8.1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wdrożenie automatyzacji, systemów i rozwiązań sprzedawanych w ramach Treści Cyfrowych i ich następstwa. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za awarie lub niefunkcjonowanie wdrożonych rozwiązań.

8.2. Przystępując do wdrożenie automatyzacji, systemów i rozwiązań, o których mowa powyżej Klient oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za koszty narzędzi, efekty wprowadzonych zmian i wszelkie pozostałe następstwa.

8.3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę nie powodują okoliczności niezależne od Usługodawcy, w szczególności: (a) niesprawność sprzętu należącego do Klienta, (b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub (c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające z postępowania sprzecznego z Regulaminem lub zaniechania Klienta.

8.4. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż automatyzacje, systemy, instrukcje i inne produkty zakupione w formie Treści cyfrowych są oparte o działanie Narzędzi zewnętrznych, których działanie i funkcjonowanie jest niezależne od Usługodawcy, jak również, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które Klient zaakceptuje w oddzielnych umowach z podmiotami. W umowach z innymi podmiotami, narzędziami Usługodawca nie jest stroną transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za ich wdrożenie.

8.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie i były dostępne bez przerw, jednakże Usługodawca zastrzega prawo do czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. W takiej sytuacji Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

9. REKLAMACJE

9.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację.

9.2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub elektronicznie na adres hello@letsautomate.pl.

9.3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Usługodawca może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

9.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.

9.5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.

9.6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpatrzenia

9.7. Klient, który zawarł z Usługodawcą Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


10. NEWSLETTER

10.1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Usługodawcy.

10.2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć oraz zgodę na jego otrzymywanie oraz podały adres poczty elektronicznej.

10.3. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą pisząc na adres: hello@letsautomate.pl.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

11.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Serwisu i usług oferowanych przez Usługodawcę.

11.3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych Klientów.

11.4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.


12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Serwisu (Treści Cyfrowe, nazwa, logo, zdjęcia, opisy, oprogramowanie, przykłady realizacji itd.), w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy lub od których uzyskał stosowne zgody, chyba że w ramach Serwisu jednoznacznie wskazano inaczej. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie tych treści bez zgody Usługodawcy lub podmiotów, o których mowa powyżej, w tym przede wszystkim używanie ich do jakichkolwiek celów handlowych lub marketingowych.

12.2. Klient zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał zakupione Treści cyfrowe jedynie dla własnych celów. Oznacza to w szczególności, że Klient nie będzie  udostępniał, w sposób odpłatny lub nieodpłatny, rozwiązań osobom trzecim oraz nie będzie ich upubliczniał (m.in. w mediach społecznościowych, na forach internetowych itd.), czy też przypisywał sobie ich autorstwa.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

13.2. Usługodawca może w celach związanych z badaniem satysfakcji wysyłać na adres e-mail Klientów komunikację z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji.

13.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

13.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.12.2023 r.